Logo
Mb logo
Mb menu on Mb menu off
Mb lang en
Cc02 Cc03 Cc01
Cc02
  • Cc02
  • Cc03
  • Cc01
汽车座椅用扶手结构件
这是在SUV、MPV座椅扶手上有很多实绩的产品。

完全采用独创机构实现迄今为止未有的动作设计。

采用车型为日本生产的MPV、SUV车型。

满足客户需求的定制专用产品。

产品为日本生产的高品质产品。
Contactus Download
Close
Specifications
Application Examples

Other Products

Copyright 2016 TAKACHIHO KOHEKI CO., LTD. all rights reserved.